Trochę statystyki…

 

Gmina Swarzędz leży w środkowej części powiatu poznańskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Gmina podzielona jest na 20 sołectw i zajmuje obszar 102km2 (miasto 8,58 km2, tereny wiejskie 93,51 km2), zamieszkały przez ok. 44 tysiące mieszkańców (dane - 2010r.).
Wskaźnik feminizacji na poziomie 106 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Ze struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 40% mieszkańców Gminy ma mniej niż 30 lat.
Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 64% a na 100 mieszkańców z tej grupy wiekowej przypada 49 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Obszary leśne stanowią około 13% powierzchni Gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 12,8%. Walory przyrodnicze gminy Swarzędz podkreśla Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Na terenie Gminy położone są Jeziora: Swarzędzkie i Uzarzewskie. Istnieje tutaj 18 pomników przyrody.
W gminie Swarzędz użytki rolne stanowią około 66% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 6381 (dane 2010r.) podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i przemysłowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 13.744 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 320.
Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu waha się – w ostatnich miesiącach - w liczbie ok. 650 osób.
Na 100 km2 powierzchni przypada 171,8 sieci wodociągowej, z której korzysta 94% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%).
Gmina Swarzędz posiada również sieć kanalizacyjną (61,1km/100km2) dostępną dla 75% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (210,1km/100km2).

Ludność:
W roku 2009 (według stanu na 31 grudnia) w gminie Swarzędz zameldowanych było 42739 osób, w tym 22028 kobiet.

Ludność według miejsca zameldowania
Stan w dniu 31 XII.

 

Rok

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

1999

35.936

18.488

17.488

2000

36.334

18.672

17.662

2001

36.910

18.978

17.932

2002

37.492

19.257

18.235

2003

38.033

19.556

18.477

2004

39.014

20.052

18.962

2005

39.859

20.484

19.375

2006

40.657

20.904

19.753

2007

41.250

21225

20.025

2008

42.034

21.645

20.389

2009

42.739

22.028

20.711

Budżet Gminy
Dochody i wydatki Gminy Swarzędz w latach 1999-2009

Rok

Dochody

Wydatki

Wynik budżetu

1999

41762997

39881726

1881271

2000

49955442

50251280

-295838

2001

54159877

55452045

-1292168

2002

53245795

58553111

-5307316

2003

53975639

51341180

2634459

2004

65300563

69977140

-4676577

2005

76228806

69868663

6360143

2006

84577759

89542907

-4965148

2007

98628328

94122317

4506011

2008

102339482

106183404

-3843922

2009

108549119

126517971

-17968852

Źródło: Urząd Statystyczny Poznań

Okladka-20-2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły